THE HOLLYWOOD REPORTER

PHOTO OLEG BURNAEV MAKE-UP ERNEST MUNTANIOL @CHANEL HAIR ALEKSANDRA YATSENKO STYLE LILYA TYURINA