ELLE GIRL RUSSIA

PHOTO ANDY TASHER MAKE UP ALEKSANDRA YATSENKO STYLE OLGA KOVALEVA